Màster en Màrqueting de Mitjans Socials

Treball de Fi de Màster

TREBALL FINAL DE MÀSTER (6 ECTS)

Contingut (descripció temàtica):

El Treball Final de Màster es cursarà com una assignatura autònoma en el segon semestre, amb una càrrega de 6 crèdits (ECTS). L'enfocament del Pla d'Estudis amb un bloc d'optativitat en el qual l'alumne pot triar una especialitat de "Turisme Electrònic" o bé d' "Investigació" permet que existeixin dues modalitats de TFM: (i) Per a l'alumne que ha optat per triar les assignatures optatives d' "investigació" es pretén que dissenyi una investigació original mitjançant l'aplicació de les normes apreses sobre metodologia científica. Aquesta investigació, a més, ha de desenvolupar els coneixements especialitzats adquirits i aportar una visió crítica i personal; (Ii) Per a l'alumne que desitja incorporar-se a l'activitat privada, el TFM pot consistir en un treball de simulació de situacions de tipus professional relacionades amb l'àmbit del Màster o recerca aplicada. En tot cas, el tema concret del Treball Final de Màster serà elegit per l'alumne, qui el desenvoluparà sota la Direcció d'un/a Professor/a del Màster.

Per a la realització del Treball de Final de Màster es tindrà en compte la següent temporització (aproximada):

Novembre 

Proposta de tres temes diferents per part de l'alumne, omplint un formulari a l'efecte amb els diferents possibles temes de treball.

Primera quinzena de desembre

Assignació del tema i del tutor/a per part del coordinador.

Segona quinzena de desembre

Guia formal per a l'elaboració del TFM i pautes metodològiques d'introducció al treball de recerca, a càrrec de la coordinació del Màster.

 

Reunió inicial amb el tutor/a: assignació de lectures inicials, i elaboració d'un índex (provisional).

Gener-maig

Reunions periòdiques amb el tutor / a per al seguiment del desenvolupament del treball: inclou l'elaboració de rúbriques d'autoavaluació per l'alumne i informes d'avaluació pel tutor.

Primera quinzena de juny

Dipòsit de la feina per a la seva defensa en la segona quinzena de juny.

Segona quinzena de juny

Defensa del treball.

Primera quinzena de setembre

Dipòsit de la feina per a la seva defensa en la segona quinzena de setembre.

Segona quinzena de setembre

Defensa del treball.

 

En relació amb els criteris que es tindran en compte per la valoració del treball:

  • Aspectes formals: grau de compliment de les orientacions formals i metodològiques per la presentació del treball. Defensa oral.
  • Competències i coneixements: grau d'adquisició de les competències i coneixements assignats al Màster.
  • Competències i coneixements: grau d'adquisició de les competències i coneixements associats a l'àmbit o tema escollit pel treball de Màster.

Documentació: