Màster en Màrqueting de Mitjans Socials

Programes de mobilitat de la titulació

Informació dels convenis de cooperació, dels acords i de les possibles ajudes de finançament destinades a promoure la mobilitat dels estudiants propis i d'acollida especialment en el cas de títols conjunts.

La signatura dels convenis de cooperació està centralitzada en el Vicerectorat d'Internacionalització i Cooperació, d'acord amb les peticions que formula cada centre a través del seu coordinador de mobilitat acadèmica.

Per finançar les mobilitats que es realitzin dins el programa Erasmus es compta amb les ajudes específiques per a aquest programa que gestionen tant la SEPIE com el MECD. Per a la resta de mobilitats es compta amb finançament procedent de diferents orígens:
- Beques Iberoamèrica del Banc Santander,
- Ajudes per estada i manutenció per a estudiants de centres propis de la UdL finançades amb pressupost de la universitat.

Informació sobre el sistema de reconeixement i acumulació d'ECTS d'aquests estudiants, així com de les unitats de suport a la mobilitat i els sistemes d'informació previstos per a facilitar el procés d'acollida o enviament d'estudiants.

Tant per a la mobilitat que es realitza a través del programa Erasmus com per a la mobilitat amb països de fora de l'espai europeu d'educació superior s'utilitza el sistema de reconeixement i acumulació de crèdits previstos en el programa Erasmus. Cada centre compta amb un coordinador acadèmic de mobilitat que valida tots els contractes d'estudis abans de la mobilitat així com la incorporació a l'expedient acadèmic de l'estudiant de les qualificacions obtingudes en universitats estrangeres.

Contracte d'estudis:
Un cop seleccionats, els estudiants han d'acordar amb el coordinador de mobilitat acadèmica de la seva facultat dels crèdits que es cursaran a la universitat de destinació i per què crèdits se'ls reconeixerà a la Universitat de Lleida.
Els possibles canvis en el contracte acadèmic han de ser autoritzats pel coordinador de mobilitat.

Reconeixement d'estudis cursats a l'estranger:
A la tornada de l'estudiant de la seva estada a l'estranger el coordinador de mobilitat del centre autoritza el reconeixement de les matèries cursades a la universitat de destinació que consten en el contracte acadèmic.

La mobilitat acadèmica a la Universitat de Lleida s'organitza a partir d'una Oficina de Relacions Internacionals centralitzada per una banda i a coordinadors de mobilitat acadèmica en cada centre. El seguiment administratiu de la mobilitat correspon a l'Oficina de Relacions Internacionals, mentre que el seguiment acadèmic dels estudiants en mobilitat (autorització i modificació del contracte acadèmic i incorporació de qualificacions a l'expedient) va a càrrec del coordinador de mobilitat del centre. Aquests últims són normalment membres de l'equip de direcció del centre.

Procediments comuns per a estudiants sortints
La informació sobre les possibilitats de mobilitat a l'abast dels estudiants es realitza per diversos mitjans:
- Pàgina web de l'Oficina de Relacions Internacionals de la UdL. http://www.udl.cat/serveis/ori/estudiantat.html
- Correu electrònic, cartells i fullets informatius.
- Sessions informatives específiques per a cada facultat o escola.

convocatòria:
El Vicerectorat de Relacions Internacionals i Cooperació realitza de forma centralitzada la convocatòria per al programa Erasmus Estudis i el programa Mobilitat de la UdL. En aquestes convocatòries s'ofereix als estudiants les places que figuren en els convenis prèviament autoritzades per la facultat o escola.

Selecció dels estudiants:
La selecció dels estudiants que poden participar en els programes de mobilitat així com l'assignació de les universitats de destinació la realitza el coordinador de mobilitat acadèmica del centre atenent als requisits i criteris fixats en la convocatòria:
requisits:
- Tenir aprovats un nombre mínim de crèdits equivalent als crèdits del primer curs,
- Nota mitjana d'expedient acadèmic mínima d'aprovat,
- Acreditar coneixements de l'idioma en què s'imparteix la docència a la universitat estrangera.

Criteris de selecció:
- Nota mitjana de l'expedient acadèmic,
- Coneixement d'idiomes,
- Motivació de l'estudiant pel destí sol·licitat,
- Participació com a voluntari en activitats d'integració d'estudiants estrangers,
- Nombre de crèdits superats.

Procediments per a estudiants entrants:
L'admissió d'estudiants la realitza la facultat, sempre que hi hagi acord previ i tenint en compte els criteris establerts.

Els estudiants de mobilitat s'incorporen a les mateixes classes que els estudiants locals i són avaluats en les mateixes condicions que els estudiants de la UdL.

La informació i acollida es coordina des de l'Oficina de Relacions Internacionals. El programa d'integració inclou dues setmanes inicials de programa d'acollida i un programa d'activitats durant tot el semestre organitzat conjuntament amb el servei de voluntariat lingüístic de l'Institut de Llengües de la Universitat, que també ofereix cursos de llengua catalana i castellana per a estudiants estrangers.

Les accions de mobilitat han de comptar amb mecanismes adequats de planificació, seguiment i avaluació i mantenir una coherència amb els objectius del pla d'estudis i la seva planificació.

A nivell general la Universitat compta amb un Pla Operatiu d'Internacionalització, amb objectius generals pel que fa a la mobilitat.

Cada centre compta amb els seus objectius específics adaptats a aquesta planificació general.