Màster en Màrqueting de Mitjans Socials

Accés i admissió

Resolució de persones admeses i excloses en el 1r període de preinscripció - curs 2023/2024

Resolució de persones admeses i excloses en el 2n període de preinscripció - curs 2023/2024

Criteris d'admissió

El perfil d'ingrés recomanat es correspon amb el Grau en ADE i el Grau en Turisme.

A banda d'aquest perfil d'accés recomanat, el qual es considera com a preferent, es valora també la possibilitat que titulats provinents d'altres graus o llicenciatures pertanyents a la branca de les Ciències Socials i Jurídiques -especialment els Graduats / Llicenciats en Dret i els Graduats / Llicenciats en Economia-, a la branca d'Arts i Humanitats-especialment els Graduats en Comunicació i Periodisme Audiovisual-, així com a la branca d'Enginyeria i Arquitectura- particularment els Graduats en Enginyeria Informàtica, puguin així mateix cursar aquest Màster. Es tracta d'un màster multidisciplinari, especialment dirigit a estudiants i professionals de l'àmbit de les Ciències socials i jurídiques, de les Enginyeries i de la Comunicació.

Igualment podran accedir-hi els titulats de sistemes educatius estrangers -amb títols afins als relacionats anteriorment- sense necessitat de la prèvia homologació dels seus títols, amb la comprovació prèvia que aquells acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols espanyols de grau i que faculten al país expedidor del títol per a l'accés a estudis de postgrau.

Per als que acreditin una titulació diferent de les esmentades anteriorment, correspondrà a la comissió acadèmica del màster valorar la seva acceptació en funció del perfil acadèmic i / o professional del candidat.

Al haver-hi una important presència de l'anglès en la titulació es requerirà acreditar un nivell B2 d'anglès o equivalent per a l'admissió. Els estudiants procedents dels Graus en ADE i Turisme de la UdL ja tenen acreditat el nivell B2 per obtenir la titulació. En el cas d'aquells candidats que no puguin acreditar un nivell B2 d'anglès o equivalent, el Servei Lingüístic de la UdL realitzarà una prova específica d'anglès.

En funció de la titulació de procedència de l'alumne, si no s'han cursat prèviament assignatures relacionades amb el màrqueting, es podrà requerir cursar complements formatius. Concretament es podrà requerir cursar les assignatures del grau en ADE: 101310 "Direcció de Màrqueting" de 6 ECTs i la 101325 "Màrqueting Estratègic" de 6 ECTs.

Requisits d'accés

Abans d'iniciar la preinscripció, comproveu que compliu els requisits d'admissió al programa de màster en el qual teniu interés i consulteu els documents necessaris per fer la preinscripció.

Vies d'accés als màsters oficials d'acord amb el Reial decret 822/2021
Vies Observacions

1) Títol de grau/màster espanyol o equivalent

 

2) Títol de grau/màster de l’EEES sempre que al país expedidor del títol faculti per a l’accés als estudis de màster.

  • El coordinador o coordinadora del màster i la Comissió d’Estudis del màster ha de comprovar que el títol de grau o equivalent dona accés als estudis de màster en el país expedidor del títol. El centre podrà demanar si s’escau el document que ho acrediti a la persona interessada.

3) Titulació homologada
  • La gestió correspon al Ministeri.
4) Títol de grau no homologat de fora de l’EEES  amb nivell de formació equivalent al títol de grau espanyol i sempre que al país expedidor del títol faculti per a l’accés als estudis de postgrau.
  • La persona interessada ha de presentar un document emès per la universitat d’obtenció del títol d’accés o per l’autoritat competent d’aquell país que acrediti que aquest títol permet accedir en el país expedidor del títol, als estudis de nivell de postgrau universitari.

  • La gestió correspon a la Universitat de Lleida. El coordinador o coordinadora del màster i la Comissió d’Estudis del màster han de comprovar aquests requisits abans de fer la proposta d’admissió dels estudiants amb titulació no homologada.

  • L’accés per aquesta via no implica, en cap cas, l’homologació del títol previ de què està en possessió la persona interessada, ni el seu reconeixement a altres efectes que cursar el màster, atès que, si s'escau, per a l’exercici de la professió es podrà requerir l’homologació del títol d’accés al màster.
5) Estudis de grau espanyol sense finalitzar
  • Com a màxim TFG i 9 crèdits ECTS.

  • Amb caràcter excepcional es pot acceptar l’accés al màster, amb una matricula condicionada, a estudiantat amb crèdits pendents d’un grau espanyol (com a màxim TFG i 9 crèdits ECTS). Això serà possible únicament si al finalitzar el segon o posteriors períodes de preinscripció, si s'escau, existeixen places vacants un cop matriculat tot l'estudiantat amb el grau finalitzat.

Criteris de valoració de mèrits i les proves d'admissió específiques

El procés de selecció dels alumnes per a la seva admissió al Màster Universitari en Màrqueting de Mitjans Socials es durà a terme d'acord amb els següents criteris:

I.- Es prioritzarà als sol·licitants que estiguin en possessió d'una llicenciatura o Grau en Administració i Direcció d'Empreses o Grau en Turisme. En el cas que el nombre de sol·licitants que estiguin en possessió d'aquestes titulacions sigui superior al nombre de places oferides, en el procés de selecció es valoraran els següents aspectes:

a) Expedient acadèmic (fins a 4 punts):
- Aprovat: 1 punt
- Notable: 2 punts
- Excel·lent: 3 punts
- Matrícula d'Honor: 4 punts
b) Estar en possessió d'altres titulacions: diplomatura, llicenciatura, grau, màster oficial, doctorat: fins a 1,5 punts.
c) Experiència laboral: fins a 1 punt.
d) Altres mèrits (coneixements acreditat d'idiomes diferents de l'anglès, publicacions, col·laboració docent ...): fins a 2 punts.
e) Entrevista personal: 1,5 punts.

Si dos o més sol·licitants obtinguéssin idèntica puntuació i només restés una plaça, s'efectuarà una prova d'accés consistent en qüestions generals de fonaments i planificació de màrqueting, així com en la resolució d'un cas pràctic i la seva exposició oral. Serà seleccionat/a el/la alumne/a que obtingui la millor puntuació, que resultarà de la mitjana aritmètica de la nota obtinguda en cadascuna de les proves.

II.- Si el nombre de sol·licitants que estiguin en possessió d'una Llicenciatura / Grau en Administració i Direcció d'Empreses o Grau en Turisme fos inferior al nombre de places ofertades, s'admetran alumnes que estiguin en possessió d'alguna de les següents titulacions:

- Graduat/a, llicenciat/da en Dret
- Graduat/a, llicenciat/a en Economia
- Graduat/a, llicenciat/da en Geografia
- Graduat/a en Comunicació Audiovisual
- Graduat/a Publicitat i Relacions Públiques
- Graduat/a en Enginyeria Informàtica
- Graduat/a en Enginyeria de Tecnologies de Telecomunicació

En el procés de selecció dels/les alumnes/as, provinents d'aquestes titulacions es valoraran els següents aspectes:

a) Expedient acadèmic (fins a 4 punts):
- Aprovat: 1 punt
- Notable: 2 punts
- Excel·lent: 3 punts
- Matrícula d'Honor: 4 punts
b) Estar en possessió d'altres titulacions: diplomatura, llicenciatura, grau, màster oficial, doctorat: fins a 1,5 punts.
c) Experiència laboral: fins a 1 punt.
d) Altres mèrits (coneixement acreditat idiomes diferents de l'anglès, publicacions, col·laboració docent ....): fins a 2 punts.
e) Entrevista personal: 1,5 punts.

Si dos o més sol·licitants obtinguessin la mateixa puntuació i només restés una plaça, s'efectuarà una prova d'accés consistent en qüestions generals de fonaments i planificació de màrqueting. Serà seleccionat / a el / la alumne / a que obtingui la millor puntuació.

Òrgan d'admissió

En tots aquests casos, serà la Comissió d'Estudis del Màster en Màrqueting de Social Mitjana, formada pel / per la coordinador / s del Màster i dos professors que imparteixin docència en el mateix què valori les sol·licituds i admissions. Per a aquells casos que puguin generar algun dubte quant a la seva admissió, serà la Comissió Acadèmica d'Estudis de Màster de la Facultat de Dret, Economia i Turisme la que resoldrà sobre la mateixa.

Més informació

Calendari de preinscripció i matrícula - curs acadèmic 2024/25

PRIMER TERMINI

- Preinscripcióde l’1 de març al 7 de juliol de 2024

Resolució: 23 de juliol de 2024

- Matrícula: 30 i 31 de juliol de 2024

- Matrícula de la doble especialitat per aquells alumnes que ho volen fer en un curs acadèmic (màsters amb 2 o més especialitats):
26 de setembre de 2024, prèvia consulta a l’adreça fdet.master@udl.cat

- Modificacions de la matrícula: 10 i 11 d'octubre de 2024

SEGON TERMINI (en el supòsit que quedin places vacants)

- Preinscripció:

Màsters amb places vacants després de la preinscripció del primer termini: del 9 de juliol al 1 de setembre de 2024

Màsters amb places vacants després de la matrícula del primer termini: de l'1 d'agost al 1 de setembre de 2024

- Resolució: 17 de setembre de 2024

- Matrícula: 24 i 25 de setembre de 2024

- Matrícula de la doble especialitat per aquells alumnes que ho volen fer en un curs acadèmic (màsters amb 2 o més especialitats): 
26 de setembre de 2024, prèvia consulta a l’adreça fdet.master@udl.cat

- Modificacions de la matrícula: 3 i 4 d'octubre de 2024

 

En el supòsit que quedin places vacants es podrà obrir un termini extraordinari de preinscripció.

Podeu consultar els màsters amb la preinscripció oberta AQUÍ.

La preinscripció s’haurà de fer per Internet: http://www.udl.cat/ca/estudis/poficials_preinscripcio/

La matrícula i la modificació de matrícula es podrà fer pel sistema d’automatrícula o de forma presencial en la secretaria del centre demanant cita prèvia. Accés per Internet estarà obert durant les dates indicades: automatricula.udl.cat