Màster en Màrqueting de Mitjans Socials

Calendari de trobades

Sessió d’acollida

El primer dia de curs, una hora abans de l’inici de la primera classe, es farà una trobada presencial amb l’alumnat. En aquesta trobada es presentarà el màster, el funcionament del campus virtual, així com les pràctiques i el TFM. S’informarà per correu electrònic de la data concreta de la sessió i de l’aula.

Tutorització

Donat el caràcter virtual del màster, les tutoritzacions es concretaran per correu electrònic amb els diferents professors del màster. Vegeu l’apartat de professorat pels correus electrònics dels diversos professors.

Calendari d’exàmens

Al final del període de docència de les diverses assignatures s'efectuarà una prova. Aquesta prova generalment consistirà en l’entrega d’un treball escrit. En la primera sessió de les diverses assignatures es concretarà el contingut d’aquesta prova, així com el calendari i els aspectes relacionats amb el format. Podeu consultar, així mateixa, l’apartat “avaluació” de les guies docents de les diverses assignatures per veure la informació concreta.